Opiskeluhuolto

Mitä on opiskeluhuolto?

Opiskeluhuolto on opiskelijoiden fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitoa, opiskelun tukea sekä ongelmien ehkäisemistä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteisöllisesti oppilaitoksissa sekä yksilöllisesti yksittäisen opiskelijan tarpeiden mukaisesti. Opiskeluhuoltoa säätelee 1.8.2014 voimaan astunut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) sekä useat koulutusta, opetusta ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja säätelevät lait.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisöllinen opiskeluhuolto on oppilaitoksissa tapahtuvaa, koko yhteisön hyvinvointia tukevaa ja lisäävää toimintaa. Sen avulla on tarkoitus edistää opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä ympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Pääasiallinen vastuu yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamisesta on oppilaitoksella, vaikka siihen osallistuvatkin kaikki opiskeluhuollon toimijat. Yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön lukeutuu myös oppilaitoskohtainen, säännöllisesti kokoontuva ennaltaehkäisevä opiskeluhuoltoryhmä, joka muodostuu eri opiskeluhuollon toimijoista sekä esim. vanhempien ja opiskelijoiden edustajista.

Yksilöllinen opiskeluhuolto

Yksilöllinen opiskeluhuolto tarkoittaa yksittäisen opiskelijan oikeutta saada tarpeidensa mukaisia koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja, opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluja, monialaisen asiantuntijaryhmän toteuttamaa yksilökohtaista opiskeluhuoltoa sekä erityisoppilaitoksissa järjestettäviä sosiaali- ja terveyspalveluja. Yksilöllistä opiskeluhuoltoa on esimerkiksi käynnit psykologilla tai kuraattorilla.

Opiskeluhuollon palveluihin ovat oikeutettuja kaikki toisen asteen oppilaitoksissa opetussuunnitelmaperusteisesti opiskelevat. Opiskeluhuollon palvelut ovat ilmaisia eikä niihin tarvita lähetettä.

team-386673_1280